S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači, tablete alebo smartfóne. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

-

 

Kontakty

YAY s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
info(a)yaycraft.sk

TOVAR V AKCII

NAŠA CENA 1,09 €
skladom
NAŠA CENA 0,15 €
skladom

» Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

www.yaycraft.sk

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.yaycraft.sk (ďalej len „e-shop“), a práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy na diaľku uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť YAY s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, IČO: 51422034, zapísaná  v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, číslo vložky 126487/B /ďalej len „predávajúci“/ a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku.  

Identifikácia predávajúceho:

YAY s.r.o. so sídlom - Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava

IČO: 51422034

DIČ: 2120705741

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, číslo vložky 126487/B

Predávajúci nie je platcom DPH.

Bankové spojenie:

IBAN: SK18 8330 0000 0026 0139 7858 (Fio banka)

BIC (SWIFT kód): FIOZSKBAXXX

email: info@yaycraft.sk

telefonický kontakt: +421 910 108 970

Dôležité upozornenie: Adresa sídla spoločnosti neslúži na osobné vrátenie tovaru.

2. VYMEDZENIE POJMOV

2.1. Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ /predávajúci/ so spotrebiteľom.

2.2. Zmluva uzavretá na diaľku - je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

2.3. Doplnková zmluva - je zmluva, na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody a pri jej uzatváraní bolo možné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, že spotrebiteľ po zániku zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nebude mať záujem na plnení povinností z tejto zmluvy.

2.4. Dodávateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.5. Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.6. Kupujúci - podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo využíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

2.7. Obchodné podmienky – sú všetky zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

2.8. Objednávkový formulár - elektronický formulár, ktorý obsahuje označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru, osobné údaje kupujúceho, miesto dodania, spôsob doručenia tovaru a cenu za doručenie tovaru do miesta dodania.

2.9. Aktuálna ponuka tovaru - je ponuka tovaru zverejnená v elektronickom obchode na internetovej stránke www.yaycraft.sk,  ktorá obsahuje najmä názov tovaru, popis tovaru, ilustračnú fotografiu tovaru a aktuálnu cenu. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru a cien sú účinné momentom ich zverejnenia v elektronickom obchode na internetovej stránke www.yaycraft.sk.

3. REGISTRÁCIA / UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

3.1. Kupujúci má možnosť dobrovoľne sa registrovať v elektronickom obchode www.yaycraft.sk a prihlasovať sa do svojho užívateľského konta. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne, na dobu určitú a to počas trvania užívateľského konta a registrácie na webstránke. Uvedený súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu info@yaycraft.sk.

V rámci registrácie spracúvame tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresu, emailovú adresu, telefónne číslo. Účelom spracúvania osobných údajov v rámci registrácie je poskytovanie benefitov na základe členstva vo vernostnom programe.

Registrovaní užívatelia získajú registráciou okamžitú a trvalú zľavu vo výške 3% a zároveň zbierajú za každú uskutočnenú objednávku body, ktoré je možné uplatniť v budúcich nákupoch formou zľavy z objednávky.

Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar. Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie do užívateľského rozhrania. Neregistrovaným užívateľom nevzniká nárok na vyššie spomínanú zľavu.

3.2. Pri registrácii v elektronickom obchode www.yaycraft.sk a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a úplné údaje. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru predávajúci považuje za správne.

3.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií slúžiacich k prístupu do jeho užívateľského účtu.

3.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie svojho užívateľského účtu tretím osobám.

3.5. Pri akejkoľvek zmene údajov je registrovaný užívateľ povinný aktualizovať svoje údaje.

3.6. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než 3 roky nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej na diaľku. /vrátane obchodných podmienok/

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softvérového vybavenia predávajúceho.

4. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE  ZMLUVY NA DIAĽKU

4.1. Návrh predávajúceho dodať tovar prezentovaný v elektronickom obchode www.yaycraft.sk nie je návrhom na uzavretie zmluvy na diaľku (ponukou) v zmysle ustanovenie §43a Občianskeho zákonníka a predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Prezentácia tovaru (produktov) v elektronickom obchode má informatívny charakter. Návrh na uzavretie zmluvy na diaľku zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára umiestneného na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zasiela návrh na uzavretie zmluvy na diaľku, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

4.2. Pred uskutočnením objednávky má kupujúci možnosť vrátiť sa do objednávkového formulára a upravovať či meniť už vyplnené údaje. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na e-mailovú adresu, ktorú vyplnil vo formulári, automatický e-mail (oznámenie) o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej „akceptácia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho sú zaslané všetky informácie ohľadom jeho objednávky.

Kupujúci zodpovedá za správnosť a plnú funkčnosť e-mailovej adresy, ktorú uviedol v objednávke.

4.3. Akceptácia objednávky je akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie zmluvy na diaľku zo strany predávajúceho. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom zmluvy uzatvorenej na diaľku, údaje o cene tovaru, údaj o spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia, názov a miesto kam má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné potrebné údaje.

4.4. Zmluva na diaľku je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej podobe kupujúcemu. Zmluva bude predávajúcim uložená v elektronickej podobe po nevyhnutný čas a bude kupujúcemu prístupná na jeho žiadosť. Predávajúci splní povinnosť vydať kupujúcemu bezprostredne po uzavretí zmluvy na diaľku jedno jej vyhotovenie tým, že e-mailom doručí kupujúcemu akceptáciu jeho objednávky. Zmluva na diaľku a všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku a zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

4.5. Predmetom zmluvy uzatvorenej na diaľku je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania kupujúcim v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a prepravné náklady.

4.6. Súčasťou objednávky je vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej na diaľku. Zároveň odoslaním objednávkového formulára kupujúci (spotrebiteľ) potvrdzuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu tovaru.

4.7. Po odoslaní / expedovaní tovaru zašle predávajúci kupujúcemu informáciu o odoslaní tovaru na jeho e-mailovú adresu.

4.8. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú iba na zmluvu na diaľku uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia §2 písmeno a. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky sa nepoužijú v prípadoch, keď s predávajúcim zamýšľa uzatvoriť kúpnu zmluvu osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Spotrebiteľom je na účely zákona iba fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

5. STORNO OBJEDNÁVKY

5.1. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo stornovať objednávku / zmluvu na diaľku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote 10 pracovných dní na účet spotrebiteľa.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo časť objednávky  aj v prípade, že sa daný tovar nevyrába, podstatne sa u dodávateľa zmenila jeho cena a rovnako aj v prípade, ak nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim z dôvodu nepravdivo uvedených údajov.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku / zmluvu na diaľku v prípade, že objednávka nebola kupujúcim uhradená do 7 kalendárnych dní odo dňa odoslania údajov k platbe predávajúcim. Predávajúci informuje kupujúceho o zrušení jeho objednávky prostredníctvom mailu, ktorý uviedol v objednávkovom formulári.

6. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Kúpna cena tovaru je uvádzaná v mene Eur. Predávajúci nie je platcom DPH.

6.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa ním zvoleného spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania.

6.3. Kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa zmluvy sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu jedným zo spôsobov, ktoré si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru. Platbu za tovar je možné realizovať buď prevodom na náš bankový účet, dobierkou /platíte až pri prevzatí tovaru/ a prostredníctvom platobnej brány Barion /platba bankovou kartou na zabezpečenej stránke/

6.4. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia  zmluvy na diaľku.

6.5. Pri bezhotovostnej platbe je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

6.6. Predávajúci vystaví na základe zmluvy na diaľku daňový doklad – faktúru.

7. DODACIE PODMIENKY

7.1. Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi v čo možno najkratšej dobe po prijatí, potvrdení a úhrade kúpnej ceny za objednávku.  Spotrebiteľ si je vedomý, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter.  Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa predávajúci dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 7 pracovných dní od pripísania platby za tovar na účet predávajúceho. Spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to okolnosti vyžadujú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný možný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť dohodnúť sa s predávajúcim na náhradnom plnení.

7.2. Dodacia lehota začína plynúť dňom od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil.

7.3. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo zamestnancovi zvoleného dopravcu.

7.4. Spolu s tovarom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

7.5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru s výhradou vlastníckeho práva – úplným zaplatením kúpnej ceny.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo poverenou osobou, alebo keď tak neurobí včas, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

7.6. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku a od kupujúceho požadovať náhradu vynaložených nákladov na doručenie súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

8. PREVZATIE TOVARU

8.1. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. V prípade poškodenia obalu zásielky je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s doručovateľom protokol o zistených nedostatkoch  spôsobených počas prepravy.  Kupujúci je zároveň povinný bezodkladne o tom informovať predávajúceho prostredníctvom emailu info@yaycraft.sk.

8.2. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených nedostatkoch s doručovateľom, je predávajúci oprávnený z tohto dôvodu neuznať prípadné neskoršie reklamácie.

8.3. Ak zásielka nevykazuje známky poškodenia a je adresátom potvrdené jej prevzatie, stáva sa zásielka vlastníctvom kupujúceho. Po prevzatí zásielky sú ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia zásielky riešené so Slovenskou poštou, a.s..  Kupujúci je povinný po prevzatí bezodkladne prekontrolovať obsah zásielky a prípadné nedostatky oznámiť predávajúcemu  najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. Zásielku je  nutné zachovať v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní.

8.4. Pokiaľ zásielka nebola doručená v očakávanom  termíne (do 5 pracovných dní od obdržania e-mailu o odoslaní zásielky), môže kupujúci kontaktovať predávajúceho za účelom zaslania čísla zásielky a následného dohľadania v online systéme Slovenskej pošty, a.s. Pokiaľ by kupujúci zistil, že Slovenská pošta stratila zásielku, je povinný bezodkladne  informovať predávajúceho, avšak najneskôr do 18 dní od obdržania e-mailu o odoslaní zásielky.

8.5. Pokiaľ  kupujúci bezodkladne neinformuje  predávajúceho o strate zásielky  do 18 dní od zaslania e-mailu o odoslaní zásielky, bude sa takáto zásielka považovať za doručenú.

9. ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE

9.1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá zmluve uzatvorenej na diaľku, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou.  Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

9.2. Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené kupujúcim počas záručnej doby plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

9.3. Reklamácie sú vybavované v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

9.4. Postup vybavovania reklamácií. Reklamáciu je možné uplatniť písomne na adrese sídla predávajúceho, alebo elektronickou poštou na adrese reklamacie@yaycraft.sk. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný postupovať podľa Reklamačného poriadku internetového obchodu www.yaycraft.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok). Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vystaví kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad. Celková suma uznanej reklamácie za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s Reklamačným poriadkom, bude poukázaná na účet kupujúceho uvedeného v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.

10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V zmysle zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má kupujúci - spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na spotrebiteľovu žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo, alebo ak na ňu do 30 dní od jej odoslania neodpovedal, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Spotrebiteľ je oprávnený  použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránkehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ  pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ  môže priložiť doklady súvisiace s predmetom sporu na podporu svojej sťažnosti.

11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1. V zmysle § 7 ods.1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je kupujúci - spotrebiteľ, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

11.2. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

11.3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

11.4. V zmysle § 7 ods. 6 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo plniť s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody  o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

11.5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe  zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačné formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na www.yaycraft.sk (TU) .

11.6. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

11.7. Predávajúci po prijatí odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom, ihneď poskytne spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí odstúpenia od zmluvy.

11.8. Odstúpením kupujúceho od zmluvy na diaľku sa zmluva od začiatku zrušuje.

11.9. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

11.10. Kupujúci je povinný v uvedenej lehote zaslať tovar predávajúcemu. Tovar je potrebné poslať na adresu sídla predávajúceho formou doporučenej poistenej zásielky. Za prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť. Zásielka musí obsahovať kópiu daňového dokladu, ktorý bol zaslaný s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Tovar kupujúci nesmie posielať dobierkou, pretože dobierka nebude predávajúcim prevzatá.

11.11. V odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný uviesť číslo objednávky, meno a dátum nákupu, tovar, na ktorý sa vzťahuje odstúpenie od zmluvy, kontaktné údaje.

11.12. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

11.13. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy je vhodné, aby bolo odstúpenie od zmluvy vždy zaslané aj prostredníctvom elektronickej pošty. Odstúpenie od zmluvy na diaľku je účinné dňom, keď je doručené predávajúcemu.

11.14. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia.

11.15. Po odstúpení od zmluvy a po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, cenu zaplatenú za tovar, predávajúci vráti kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné.

11.16. Kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu  bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

11.17. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

11.18. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy ak pri platbe na účet predávajúceho neuhradil kúpnu cenu tovaru v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky; ak kupujúci neprevezme tovar na pošte v odbernej lehote 7 dní; ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho ho inak  zaobstarať.

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle č. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia povinností predávajúceho, plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu zverejneného na internetovej stránke www.yaycraft.sk.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 22/2004 Z.z. O elektronickom obchode, zákonom 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, zákonom č. 18/2018 O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  všetky v platnom znení.

V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

13.2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí, že tieto obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky  zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke elektronického obchodu www.yaycraft.sk, na základe ktorej predávajúci dodá tovar ponúkaný na tomto e-shope kupujúcemu.

13.3 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy na diaľku. Náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy, si hradí kupujúci sám.

13.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predošlého znenia obchodných podmienok.

13.5. Zmluva uzatvorená na diaľku a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

13.6. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

13.7. V prípade uzatvorenia zmluvy s medzinárodným prvkom sa zmluvné strany výslovne dohodli, že právne vzťahy medzi nimi sa budú riadiť právnym poriadkom a platnými zákonmi Slovenskej republiky.

13.8. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.mája 2018. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.yaycraft.sk.

13.9. Orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104.

Všetky materiály publikované na internetovej stránke www.yaycraft.sk sú chránené autorským zákonom.

Akákoľvek časť webovej stránky www.yaycraft.sk nesmie byť skopírovaná elektronicky či mechanicky a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

 

 

YWQyZmV